FUGL - Fördjupad UGL

Ett utvecklat självledarskap ger trovärdighet och trygghet.
 

Gå FUGL hos oss på CoreCode.


Vill du som gått en UGL fördjupa dig ytterligare i ditt ledarskap och din förmåga att bidra till effektiv gruppsamverkan? Försvarshögskolan som äger konceptet har givit ett fåtal leverantörer rätten att genomföra FUGL, vi känner oss glada och stolta över förtroendet.

Nyttan med FUGL - Fördjupad UGL

Fördjupad UGL tar dig ett steg till i din personliga utveckling. Du fördjupar din självinsikt och ökar dina kunskaper om de grundläggande förutsättningar som behövs för ett trovärdigt ledarskap, som bla innebär att du stärker din förmåga i en av de största utmaningarna som finns för grupper. Att skapa hållbara beslut där allas kompetenser och bidrag uppmärksammas och tas tillvara. Det innebär att du direkt får träna ledarskap och påverkan, kommunikation, konflikthantering och feedback.

Krav
Du ska ha gått UGL version 2008 eller senare för att få medverka på FUGL.
 

Viktigt meddelande ang FUGL!
Försvarshögskolan (FHS) har meddelat att det är ett tillfälligt stopp att genomföra FUGL utanför FHS. Anledningen är att Riksrevisionen anmärkt på den juridiska hanteringen av försöket, vilket innebär att vi och de två övriga arrangörerna nu tvingas avbryta höstens planerade kurser. FHS kommer under hösten göra om den juridiska processen så att vi kan genomföra FUGL till våren 2019.

Är du intresserad av UGL - Utveckling Grupp Ledare, grundlutbildningen, en av sveriges med efterfrågade ledarskapsutbildningar?
Läs mer

 

FUGL - Fördjupad UGL

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

FUGL-  Fördjupad UGL

Den övergripande målsättningen med FUGL är att ge dig verktyg till ett trovärdigt ledarskap som är grundat i självinsikt och social förmåga, samt att öka din förmåga att förstå och hantera situationer av mellanmänsklig karaktär.


FUGL - Fördjupning av UGL utbildningen - för vem

FUGL är en ledarutbildning som passar alla som gått UGL och som vill lära sig mer. Utbildningen är även obligatorisk för den som vill utbilda sig till UGL-handledare.
Är du intresserad av UGL - Utveckling Grupp Ledare, grundutbildningen,
läs mer

 

Hur fungerar FUGL - Fördjupad UGL

Precis som UGL är FUGL upplevelsebaserad och genomförs under 10 dagar på internat, 5+5 dagar, måndag-fredag med uppehåll för helgen före de sista 5 dagarna. Du ges möjlighet att träna på att påverka och utöva ditt inflytande, genom ett upplevelsebaserat lärande. FUGL-gruppen är din miljö för lärande och utbildningen ger dig konkreta verktyg och modeller att direkt använda i din vardag.

Gruppstorlek: 12 deltagare, utbildningen leds av certifierade handledare
Samtliga handledare är certifierade av Försvarshögskolan, som äger och kontinuerligt kvalitetssäkrar utbildningen. Våra handledare har också gått utbildningarna UGL, THE-The Human Element och JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap.

Utbildningens delmål:

Ökad självkännedom
Ökad förståelse för hur vi påverkar och påverkas av andra
Ökad förståelse för gruppdynamik och gruppen som scen för individers möte
Ökad förmåga att hantera processer och relationer
Fördjupad kunskap om ledarskap och förmåga att leda utifrån ett gruppdynamiskt perspektiv
Ökad förståelse för värderingars inverkan på individ och grupp
Ökad förmåga att möta och hantera egna och andras värderingar