IOM - Coachutbildning
Inner & Outer Management


Coach- och Ledarkompetenser

Lite mer, lite djupare

Mer än en vanlig coachutbildning

IOM, Inner and Outer Management, är en gedigen och unik coachutbildning för dig om vill utvecklas i din yrkesroll, och som människa. Oberoende av hur mycket erfarenhet du redan har av att arbeta med människor och att coacha, så får du i denna coachutbildning möjlighet att träna upp dina kommunikations- och coachfärdigheter till en helt ny nivå. Som coach och med coachande förhållningssätt kan individer, team och organisation ges möjlighet att växa på ett kraftfullt sätt. Med coachande ledarskap kan samarbete, samspel och arbetsglädje öka, samtidigt som verksamheten blir tydligare och effektivare. Denna coachutbildning har genomförts kontinuerligt i Sverige sedan 2003


Välkommen med din anmälan

Datum för informationsträffar är inte fastställda ännu.

Du är välkommen att boka tid för individuell information
kontakta oss, eva.kara.posse@corecode.se

Mer om
Inner & Outer Management

IOM - Coachutbildning Inner & Outer Management

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

Inner & Outer Management, för vem

Oavsett om du är chef, ledare, konsult eller coach - ny eller senior - så får du genom klargörande konkreta verktyg och insiktshöjande och kraftfulla övningar möjlighet att bygga och vidareutveckla din självkännedom, din förmåga och färdighet att coacha och att stötta andra människor att växa och utvecklas.


Vad ingår i IOM-utbildningen

Förutom sedvanlig coachspecifik träning utbildas och tränas du i en mångfald ytterligare verktyg inom kommunikation och utvecklingsarbete. Dessutom får du lära ett unikt, välbeprövat och framgångsrikt ramverk som kan användas för både längre coachingserier, enstaka coachingsamtal och andra samtal/möten i organisation - individuellt och i grupp.
Du tränas utifrån en helhetssyn som stöder dig i att arbeta både med den coachades helhet och sammanhang, och olika mål- och delområden. Med ökade självinsikter, med framåtskridande i önskade specifika områden och stärkande förhållningssätt och vanor. Helhetsgreppet och ramverket främjar helhet, ökad medvetenhet, hälsosamt ansvar och varaktigt resultat.
Förutom att lära verktyg, ramverk och coachfärdigheter så fokuserar utbildningen också på coachens egen självkännedom, sätt att vara, interagera och respondera till den coachade. De nya färdigheterna kan då också utvecklas inifrån och ut och bli genuina och autentiska.
 

Hur fungerar IOM-utbildningen

Lär dig genom en aktiv läroprocess
Du lär dig genom aktivt praktiskt deltagande utifrån tre roller- den som coachar, den som blir coachad och som feedbackperson. Träningen är starkt interaktiv med inslag av reflektion och egna studier. Tonvikten ligger på det praktiska utövandet, inkl egen upplevelse och förståelse.
Vi har valt att utbilda genom både kursdagar och teleklasser och med täta mellanrum vilket gör att du enklare och kraftfullare kan vara kvar och vara aktiv i läroprocessen.
Hemuppgifter mellan utbildningstillfällena är betydande och består mest av praktiserande men också av teoretiska inslag.

Lär dig coacha utifrån helhetstänkande som gynnar utveckling och varaktig resultat
Coachutbildningen tar ett helhetsgrepp och lär dig som coachande ledare och coach att beakta såväl den coachades helhet som relevanta specifika målområden i livet såsom exempelvis arbete, hälsa, relationer, företagande, intressen, kreativitet, ekonomi, andlighet etc. Även om du efter utbildningen enbart kommer att utöva coaching avseende arbetsrelaterade områden så är helhetsmetodiken bra för läroprocessen och den egna personliga utvecklingen – och att du kan utföra din coaching mer autentiskt.

Professionell och personlig utveckling hand i hand
När du deltar i denna coachutbildning, så förutom att du genomgår en professionell utbildning, så ger du dig också in på en personlig resa. Genom coaching och feedback från både kursledning och kursdeltagare ökar dina insikter och lärdomar om dig själv, både som coach, coachande chef/ledare och som person. Ökat självmedvetande, kärnfullt agerande och självkänsla förbättrar avsevärt dina möjligheter att bli en riktigt bra coachande ledare och coach. Du utvecklar ditt självledarskap och ditt sätt att professionellt coacha, leda och guida andra.
 

Utbildningen grundas på och utbildar i enlighet med ICF International Coach Federation´s yrkesmässiga standard, etiska regler och kärnkompetenser.

Trygghet i coachrollen och coachande ledarskapet
 Tydligare och effektivare kommunikation
Ökad självinsikt, självkänsla och självförtroende
 Från ord till handling – och att skapa nya vanor
 Konkreta verktyg att jobba med andra – och dig själv
 Ökad kreativitet, egenansvar, framåtskridande och hållbart resultat
 Får människor och organisation att växa
 

Utbildningsplan

Nästa Coachutbildning
startar 2019 - datum inte fastställda ännu.


Plats: Stockholm

9 heldagar;
1 x 3 dagar + 3 x 2 dagar
Klockan 9.00–17.30
(samling från klockan 8.30)
• Onsdag-Fredag
• Torsdag-Fredag
• Torsdag-Fredag
• Torsdag-Fredag

9 teleklasser;
Interaktiva grupptelefonmöten
Klockan 19.30-21.00
• Onsdag
• Onsdag
• Onsdag
• Onsdag
• Onsdag
• Onsdag
• Onsdag
• Onsdag
• Onsdag

Individuell förberedande coachingsession om ca 2 timmar före utbildningens start - bokas separat

Återträff/ar - datum bestäms senare

Utbildningen genomförs som externat
I priset ingår kursdagar, teleklasser, förberedande individuell coachsession, återträffar, kursmanual, lunch och fika. 9 kursdagar och 9 teleklasser.

För att säkerställa kvaliteten i coachutbildningen tillämpas en antagningsprocedur bestående av frågeformulär och intervju.

Kostnad och fakturering
55.000 + moms - varav anmälningsavgift 9.000 kronor + moms faktureras direkt efter gjord anmälan.
Resterande 46 000 kr + moms faktureras och betalas senast 30 dagar innan utbildningen startar.

Önskar du mer information
kontakta utbildningens huvudlärare
Eva Kara Posse
eva.kara.posse@corecode.se
073 350 39 08

Läs mer på www.innerandouter.com