Ledningsgruppsutveckling

Att arbeta med en ledningsgrupp har i stora delar likheter med arbetet i alla grupper. Alla grupper kan utvecklas att fungera bättre, med ökad effektivitet och mer välmående och väl presterande medarbetare som resultat.
En viktig del är dock att det utvecklingsarbete som görs, kopplas direkt till ledningsgruppens affärs- och verksamhetsmål, så att arbetet får en tydlig förankring in i vardagen. Varje ledningsgruppsutveckling anpassas individuellt och innehåller delar kring
 

 • Hur är er uppgift preciserad och förankrad i organisationen?
 • Är era roller tydliga och klara?
 • Hur fördelas arbetet/ansvaret mellan arbetet i ledningsgruppen och den egna avdelningen
 • Hur skapas delaktighet och förankring för era beslut
 • Hur fattas beslut inom ledningsgruppen? Har gruppen ansvar för beslutsfattande eller tas besluten av chefen.
 • Långsiktiga strategiska beslut vs kortsiktigt taktiska. Hur balanseras detta?
 • Arbetet i gruppen kommer också att innehålla delar kring gruppdynamik, kommunikation, feedback och hantering av konflikter.

Utvecklingsarbetet anpassas efter behov, men disponeras oftast med ett flertal mötestillfällen över tid, för att skapa utrymme för reflektioner och ett långsiktigt lärande. På detta sätt skapas också förutsättningar för öppenhet och tillit i gruppen.

 

 • Upplever organisationen otydlighet?
   
 • Klagas det på ledningen?
   
 • Är våra roller tillräckligt tydliga för alla?