Vi speglar er verksamhet

Ert behov, ert syfte, ert mål - uppföljning och utvärdering

Vårt arbetssätt

  • Tillsammans definierar vi uppdraget, och skapar en gemensam bild av nuläget.
  • Vi sätter mål för insatsen – vad ska vi ha uppnått vid arbetets slut?
  • Vi tar reda på allt vi behöver veta om faktorer som struktur, kultur, normer, värderingar, mognad och kritiska framgångsfaktorer.
  • Vi planerar utvecklingsresan och skapar en genomförandeplan med delmål – vad och hur ska vi göra och hur kan vi implementera ny kunskap, för att få långsiktig effekt?
  • Om så önskas och behövs genomför vi en startmätning för att längre fram kunna se skillnad och resultat. Lämpliga verktyg kan exempelvis vara att göra en GDQ-mätning och att arbeta med Teambook eller Mebook.
  • Vad själva genomförandet innebär beror på behov, syfte och mål. Det kan vara interna specialanpassade uppdrag, workshops, seminarier, coachning och facilitering i utvalda grupper och/eller för individer. Några moment som är återkommande är dock: träning i självinsikt, fokus på individens val och ansvar, individen i gruppen, relationer och kommunikation och kopplingen till verksamhetsmål och nytta.
  • Uppföljning och utvärdering är ett ovärderligt steg, som inte helt sällan glöms bort i ivern att springa vidare. Genom att analysera hjälpande och stjälpande delar av processen möjliggörs ytterligare effektivitet och välmående för organisation och person.