FUGL - Fördjupad UGL

Ett utvecklat självledarskap ger trovärdighet och trygghet.
 

 


FUGL arrageras och genomförs av Försvarshögskolan som äger konceptet.
 

Nyttan med FUGL - Fördjupad UGL

Fördjupad UGL tar dig ett steg till i din personliga utveckling. Du fördjupar din självinsikt och ökar dina kunskaper om de grundläggande förutsättningar som behövs för ett trovärdigt ledarskap, som bla innebär att du stärker din förmåga i en av de största utmaningarna som finns för grupper. Att skapa hållbara beslut där allas kompetenser och bidrag uppmärksammas och tas tillvara. Det innebär att du direkt får träna ledarskap och påverkan, kommunikation, konflikthantering och feedback.

Den övergripande målsättningen med FUGL är att ge dig verktyg till ett trovärdigt ledarskap som är grundat i självinsikt och social förmåga, samt att öka din förmåga att förstå och hantera situationer av mellanmänsklig karaktär.

 

FUGL - Fördjupning av UGL utbildningen - för vem

FUGL är en ledarutbildning som passar alla som gått UGL och som vill lära sig mer. Utbildningen är även obligatorisk för den som vill utbilda sig till UGL-handledare.
Är du intresserad av UGL - Utveckling Grupp Ledare, grundutbildningen,
läs mer

 

Hur fungerar FUGL - Fördjupad UGL

Precis som UGL är FUGL upplevelsebaserad och genomförs under 10 dagar på internat, 5+5 dagar, måndag-fredag med uppehåll för helgen före de sista 5 dagarna. Du ges möjlighet att träna på att påverka och utöva ditt inflytande, genom ett upplevelsebaserat lärande. FUGL-gruppen är din miljö för lärande och utbildningen ger dig konkreta verktyg och modeller att direkt använda i din vardag.

Krav
Du ska ha gått UGL version 2008 eller senare för att få medverka på FUGL.

Gruppstorlek: 12 deltagare, utbildningen leds av certifierade handledare.
Samtliga handledare är certifierade av Försvarshögskolan.

Vill du veta mer om FUGL
är du välkommen att ta kontakt med Michael Carlsson hos oss på CoreCode som är FUGL handledare.

Du kan också kontakta Försvarshögskolan direkt:
Försvarshögskolan

 

Utbildningens delmål:

Ökad självkännedom
Ökad förståelse för hur vi påverkar och påverkas av andra
Ökad förståelse för gruppdynamik och gruppen som scen för individers möte
Ökad förmåga att hantera processer och relationer
Fördjupad kunskap om ledarskap och förmåga att leda utifrån ett gruppdynamiskt perspektiv
Ökad förståelse för värderingars inverkan på individ och grupp
Ökad förmåga att möta och hantera egna och andras värderingar