Våra arbetsverktyg

LIFO

Bidrar till förståelsen av våra beteenden och hur dessa påverkar våra samarbeten. LIFO är en grund till att kunna reflektera kring olika ledningsgruppers prestationer. Hur väl individer kan fungera med varandra och på vilket sätt de kan komma att bidra till gruppens arbete.Läs mer här.
 

DISC

Ett verktyg som hjälper till att öka sin självkännedom samt förstå, acceptera och dra nytta av likheter och olikheter på ett bättre sätt, i syfte att utveckla sig själv och samarbeta med andra. Verktyget beskriver ett naturligt beteende samt ett anpassat beteteende. Läs mer
 

Element B - F - S - W - O

Är olika kartläggningar kring våra skilda behov, till människor omkring oss, hur vi relaterar till oss själva, hur vi relaterar till kollegor och hur arbetsklimatet i min organisation ser ut. Det ger underlag för reflektion och samtal om hur vi konkret kan öka vår effektivitet genom en bättre kommunikation och förståelse för våra behov.

 

 

FIRO

Utifrån FIRO-teorin har sedan en rad olika instrument och metoder utvecklats. De gör det möjligt att bättre förstå mänskligt beteende och vad som händer i mötet mellan människor. De kan också inspirera till processer för utveckling: förbättra relationer, skapa tillit och förtroende och forma hög-presterande team. Inte minst kan de användas för att utveckla mer effektiva ledare och för att bygga samarbetsinriktade och framgångsrika affärsrelationer, allianser och partnerskap. Läs mer

GDQ - Group Development Questionnaire

GDQ, är en vetenskapligt belagd metod för att mäta
gruppers effektivitet och utvecklingsbehov. GDQ är ett statistiskt reliabelt instrument utvecklat av Dr. Susan A. Wheelan, psykolog och tongivande inom forskning om gruppdynamik. Läs mer
 

SDI® - Strength Deployment Inventory®

SDI® är ett beprövat verktyg som ger stöd till att utveckla individers och gruppers relationsmedvetenhet och samarbetsförmåga. Genom ökad kunskap om varandras likhet och olikheter, kan även kostnader för konflikter minskas. Läs mer

IPU

Att förstå sig själv och andra är en bra grund för utveckling. Liksom flera andra verktyg är det utgångspunkten även för IPU, som kan användas både för utveckling av individ och grupper. Läs mer
 

MBTI - Myers Briggs Type Indicator

MBTI används i första hand som ett instrument för självkännedom och personlig utveckling. MBTI pekar på hur skillnader mellan människor kan tas tillvara och användas medvetet och effektivt. Läs mer
 

Mebook

Mebook är Teambooks effektiva stödsystem för ledarutveckling. Digitalt och över tid. I Mebook kan du öka utvecklingen med skräddarsydda träningsprogram, exempelvis kopplat till ett ledarskapsprogram. Läs mer

IDI

En 360 analys där man dels gör en självskattning på sitt eget beteende men även låter andra svara på samma frågor om mig själv. Ett sätt att få syn på omedvetna beteende och få värdefull feedback. Används för individ - och grupputveckling. Läs mer

Teambook

Teambook gör beteendeförändringarna uppföljningsbara och ser till att de viktiga frågorna hålls levande. Läs mer